Gakuen Alice Family


Chào mừng Khách viếng thăm đến với trại của học viện Alice chúng tớ!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTrợ giúpTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập

Phim hay tháng 6: Huyền thoại sân cỏ GGOXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
avatar[Thành viên] - Shinoa Hiiragi
Fuyu Sakura
Fuyu Sakura
Giới tính Giới tính : Nữ
Birthday Birthday : 31/12/1998
Age Age : 19
Join date Join date : 30/10/2011
Alice (năng lực) Alice (năng lực) : Người phân chia giữa sống và chết, con mắt giết người đỏ rực như máu
Status Status : ........
#1

Bài gửiTiêu đề: Phim hay tháng 6: Huyền thoại sân cỏ GGO -Fri Nov 11, 2011 10:17 pm
Xem lý lịch thành viên


In the 21st century , technological advancement happening very fast .The AI robots GGO have been creation! Trong thế kỷ 21, tiến bộ công nghệ xảy ra rất nhanh AI robot GGO đã được tạo ra . They are as small as the palm, but also good at football. Họ là nhỏ như lòng bàn tay, nhưng cũng tốt ở bóng đá. The main character of the series, Isaac, finds a special 7th generation GGO robot-Myth .So, he and his friends: Shawn, Karl, Timmy and Cat form the team “Barefoot Team”, bring their GGO players (Myth, Dynamo, Satellite, Swift, Titan, Shadow) to take part in the AI Football GGO match.And Isaac also need to bring Myth reach the World GGO match's finals, to help his father uncover a conspiracy… Nhân vật chính của series, Isaac, tìm thấy một thế hệ đặc biệt 7 GGO robot Myth Vì vậy, ông và bạn bè của mình: Shawn, Karl, Timmy và hình thức Cát đội "Barefoot Team", mang lại GGO cầu thủ của họ (Myth, Dynamo , truyền hình vệ tinh Swift, Titan, Shadow) tham gia bóng đá AI GGO match.And Isaac cũng cần phải mang theo Chuyện hoang đường đến trận chung kết thế giới GGO phù hợp, giúp đỡ của cha phát hiện ra một âm mưu ...

Nhân vật
Con người

Isaac(高迅): 13 years old , the son of Dr. Coleman. Isaac (高迅): 13 tuổi, con trai của tiến sĩ Coleman . He lost his mother when he was very young, and grew up with his father and aunt. Ông mất mẹ của ông khi ông còn rất trẻ, và lớn lên với cha và dì của mình. He is very good at engineering because his father, and engineering is his hobby. Ông là rất tốt kỹ thuật vì cha của mình, và kỹ thuật là sở thích của mình. Like his dad, he likes wearing slippers, and when he is disgruntled will kick off – and away – his footwear. Giống như cha, anh thích dép mặc, và khi ông là bất mãn sẽ khởi động và đi giày dép của mình. He likes to offensive in matches. Ông thích để tấn công trong trận đấu. Sometimes he is arrogant, but he has the firm determination to win. Đôi khi ông là kiêu ngạo, nhưng ông có quyết tâm để giành chiến thắng. When his team are scored against, or if they are being challenged hard, it is easy to see that he is quite anxious as he twirls a pen incessantly.He has the creativity and he likes to use very strange ways to win the match. Khi nhóm của ông ghi bàn vào lưới, hoặc nếu họ đang bị thách thức khó khăn, nó rất dễ dàng để thấy rằng ông là khá lo lắng khi ông twirls incessantly.He bút có sáng tạo, và ông thích sử dụng những cách rất lạ để giành chiến thắng trong trận đấu. He controls a centre forward Myth. Ông điều khiển một Huyền thoại về phía trước trung tâm.

Shawn(简•奥尼): 14 years old, the German and Italian teenager of mixed blood, He looks handsome, comes from a family of art. Shawn (简•奥尼): 14 tuổi, cậu thiếu niên người Đức và Ý máu hỗn hợp, Ông trông đẹp trai, đến từ một gia đình nghệ thuật. Influenced by his parents, he has very high expectations of his lifestyle,and he is also good at piano. Bị ảnh hưởng bởi cha mẹ, ông có kỳ vọng rất cao của lối sống của mình, và ông cũng tốt ở đàn piano. Sometimes comes across wrongly as a proud, arrogant person. Đôi khi đi qua sai như một người kiêu ngạo, tự hào. After meeting Isaac and his friends, however, he's opened up a little bit.He is always calm in GGO matches, and he is emphasize at defend. Sau khi cuộc họp Isaac và bạn bè của mình, tuy nhiên, ông đã mở ra một bit.He ít là luôn luôn bình tĩnh trong trận đấu GGO, và ông nhấn mạnh tại bảo vệ. He controls a midfielder Dynamo, and a goalkeeper Shadow. Ông điều khiển một Dynamo tiền vệ, và Shadow một thủ môn. He drinks a glass of water in every match, the size of glass express how he think of the opponents' ability. Ông uống một cốc nước trong mỗi trận đấu, kích thước của thủy tinh thể hiện như thế nào ông nghĩ rằng khả năng của đối thủ.

Timmy(肥宝): 13 years old, an old friend of Isaac. Timmy (肥宝): 13 tuổi, một người bạn cũ của Isaac. He is a fat boy, he loves to eat hotdogs, but he is honest. Ông là một cậu bé béo, thích ăn xúc xích, nhưng ông là trung thực. He doesn't have ambition earlier, but for Isaac's influence, he take part in the GGO match, too. Ông không có tham vọng trước đó, nhưng ảnh hưởng của Isaac, ông tham gia trong trận đấu GGO, quá. In GGO matches, he controls a Centre back Titan. Trong trận đấu GGO, ông điều khiển một Titan trở lại Trung tâm. He doesn't have talent of GGO, but he is earnest to matches, and he always learn lesson from defeat. Ông không có tài năng của GGO, nhưng ông cách nghiêm túc để trận đấu, và ông luôn luôn học được bài học từ thất bại.

Karl(花王): 13 years old, Isaac's old friend. Karl (花王): 13 tuổi, người bạn cũ của Isaac . He loves to take risks, has a gambler's personality, but never wagers money, only luck. Ngài yêu thương chấp nhận rủi ro, có nhân cách của một con bạc, nhưng không bao giờ đặt cược tiền, chỉ có may mắn. He always has a lucky coin on him – when he can't decide on something,he will take out the coin and the issue will be settled by heads or tails. Ông luôn luôn có một đồng xu may mắn anh ta khi anh ta không thể quyết định một cái gì đó, ông sẽ đưa ra một đồng xu và vấn đề sẽ được giải quyết bằng cách đứng đầu hoặc đuôi. His hairstyle and clothes looks very boastful vain because he is a little short. Kiểu tóc và quần áo của ông trông rất khoe khoang vô ích bởi vì anh ta là một chút ngắn. His thought is agile, and he is also a reliable friend. Tư tưởng của ông là nhanh nhẹn, và ông cũng là một người bạn đáng tin cậy. In GGO matches, he controls a nimble winger-satellite. Trong trận đấu GGO, điều khiển vệ tinh cầu thủ chạy cánh nhanh nhẹn.

Kat(猫猫): 14 years old, Isaac's classmate. Kat (猫猫): 14 tuổi, của Isaac bạn cùng lớp. She is an active girl, and she likes to dress up. Cô là một cô gái hoạt động, và cô thích ăn mặc. She takes make bread classes from Aunt Betty, and she is also irritable because comes under the influence of Betty. Cô có làm cho các lớp bánh mì từ dì Betty, và cô cũng dễ bị kích thích bởi vì dưới ảnh hưởng của Betty. She is not interested in GGO, but she claimed that she was the manager of Barefoot Team, and she controls a libero swift in GGO matches. Cô không quan tâm đến trong GGO, nhưng cô cho rằng cô là người quản lý của đội Barefoot, và cô ấy kiểm soát một libero nhanh chóng trong những trận đấu GGO.

Tyrrant(烈巴男爵) 17 years old, leader of the Angry Demons team, English nobility. Tyrrant (烈巴男爵) 17 tuổi, lãnh đạo của nhóm Demons Angry, giới quý tộc Anh. The Duke has a mean, sinister personality – he will do anything to win and never lets up against his opponents. Duke có một tính cách, có nghĩa là nham hiểm - ông sẽ làm bất cứ điều gì để giành chiến thắng và không bao giờ cho phép chống lại đối thủ của ông. In GGO matches, his defence and offence are equally strong – in order to beat him, Isaac and Shawn must work together well. Trong trận đấu GGO, quốc phòng và tội phạm của ông đều có giá trị như nhau mạnh mẽ để đánh bại anh ta, Isaac và Shawn phải làm việc cùng nhau tốt. The four guys who work under him have no names, only numbers that Tyrant gave to them when they joined his team. Bốn chàng trai người làm việc dưới quyền ông không có tên, chỉ số mà bạo chúa đã ban cho họ khi họ gia nhập đội ngũ của mình.

Professor Stan(史坦尼亚博士): 40 years old, a human biologist . Giáo sư Stan (史坦尼亚博士): 40 tuổi, một nhà sinh học của con người. He works with Dr. Coleman and Professor GGO in creating the GGO players. Ông làm việc với Tiến sĩ Coleman và giáo sư GGO trong việc tạo ra các cầu thủ GGO. His dream is a hope to improve human life with the help of microchips. Ước mơ của ông là một niềm hy vọng để cải thiện cuộc sống của con người với sự trợ giúp của vi mạch. 'Football can change your life' is his first project. "Bóng đá có thể thay đổi cuộc sống của bạn là dự án đầu tiên của mình.

Agent kA: Around 30 years old, he is a mysterious figure who often appears at GGO matches. Đại lý kA: Khoảng 30 tuổi, ông là một nhân vật bí ẩn thường xuất hiện ở trận đấu GGO. Actually, he is one of Professor Stan's Shanghai subordinates. Trên thực tế, ông là một trong những cấp dưới Thượng Hải của Giáo sư Stan. When watching GGO matches, he constantly looks for the top GGO players and controllers. Khi xem trận đấu GGO, ông liên tục cho các cầu thủ GGO hàng đầu và bộ điều khiển. He often wears a cold arrogant smile whilst smoking his pipe. Ông thường mặc một nụ cười lạnh lùng kiêu ngạo trong khi hút thuốc ống.

Nicholas(卓龙): 13 years old, the captain of Team Sky-wheels . Nicholas (卓龙): 13 tuổi, đội trưởng của đội Sky-bánh xe. Nicholas is an introvert who is constantly developing new well-planned tricks. Nicholas là một người hướng nội là không ngừng phát triển các thủ thuật kế hoạch mới cũng. In order to keep the noodle shop that was left behind by their late parents open, Nicholas and his sister take part in the Shanghai qualifiers, hoping to win the cash prize which they can then inject into the shop. Để giữ cho các cửa hàng mì đã được bỏ lại phía sau của cha mẹ cuối của họ mở, Nicholas và em gái của mình tham gia ở vòng loại Thượng Hải, hy vọng sẽ giành chiến thắng trong giải thưởng tiền mặt mà họ có thể đưa vào cửa hàng. After losing his match, Agent kA recruits Nicholas to help Professor Stan spot talented GGO players from all over the world. Sau khi thua trận đấu, chất độc kA tuyển Nicholas để giúp người chơi Giáo sư Stan điểm GGO tài năng từ khắp nơi trên thế giới.

Dr. Coleman(高文博士): 38 years old, the father of Isaac. Tiến sĩ Coleman (高文博士): 38 tuổi, cha của Y-sác. Dr. Coleman is an extremely talented electronics engineer who does not care the least about his appearance. Tiến sĩ Coleman là một kỹ sư điện tử cực kỳ tài năng không quan tâm về sự xuất hiện của mình. He loves to joke and play and is 200% focused on his work.Seven years ago, he began to work at Professor GGO's research centre, As a result, he was unable to spend much time with Isaac anymore, and gradually, father and son began to drift apart. Ông rất thích đùa và chơi và 200% tập trung vào năm work.Seven của mình trước, ông bắt đầu làm việc tại trung tâm nghiên cứu của Giáo sư GGO, Kết quả là, ông đã không thể dành nhiều thời gian với Isaac nữa, và dần dần, cha và con trai bắt đầu trôi dạt ngoài. After discovering the conspiracy that GGO football has got caught up in, Dr. Coleman is captured by a financial conglomerate. Sau khi phát hiện ra âm mưu rằng GGO bóng đá đã bị bắt trong, Tiến sĩ Coleman là bị bắt bởi một tập đoàn tài chính. To counter this, he sends a newly developed GGO player Myth to Uncle Ball. Để truy cập này, ông sẽ gửi một Myth GGO máy nghe nhạc mới được phát triển với Bác bóng.

Mr. Glanz(格兰治先生): 60 years old, butler, responsible for looking after Shawn's needs. Ông Glanz (格兰治先生): 60 tuổi, quản gia, chịu trách nhiệm về sau khi nhu cầu của Shawn. Although he has a rather cold outer-shell, he is actually very warm-hearted. Mặc dù ông đã khá lạnh vỏ ngoài cùng, ông thực sự là rất ấm lòng. Always in an impeccable suit, Mr. Glanz is extremely polite and every once in a while, he will make suggestions to Shawn. Luôn luôn trong một phù hợp với hoàn hảo, ông Glanz là rất lịch sự và mỗi một lần trong một thời gian, ông sẽ đề xuất với Shawn.

Aunt Betty(高铃): 30 years old, Coleman's younger sister, Isaac's aunt. Dì Betty (高铃): 30 tuổi, em gái của Coleman, Dì của Isaac . Still single, this is one of her biggest regrets in life and marriage is one of her topmost desires. Vẫn còn độc thân, đây là một trong những hối tiếc lớn nhất của cô trong cuộc sống và hôn nhân là một trong những mong muốn trên cùng của cô. She owns a bakery store. Cô sở hữu một cửa hàng bánh mì. She is a kind woman with a full range of emotions – virtuosity and gentleness and yet she has a very quick-temper and can be downright rude. Cô là một người phụ nữ loại với đầy đủ các cảm xúc - điêu luyện và sự dịu dàng và cô ấy đã rất bình tĩnh, nhanh chóng và có thể được hết sức thô lỗ. From morning to night, she makes Isaac test out her new breads, resulting in his bread phobia… Từ sáng đến tối, cô làm cho Isaac kiểm tra bánh mì mới của mình, kết quả là nỗi ám ảnh bánh mì của mình ...

Uncle Ball(波叔): 40 years old, a retired referee. Bác Ball (波叔): 40 tuổi, một trọng tài đã nghỉ hưu. He refereethen went to help Dr. Coleman with his research work, hence developing quite a close relationship with him. Ông refereethen đã giúp Tiến sĩ Coleman với công việc nghiên cứu của mình, do đó phát triển một mối quan hệ khá gần gũi với ông. He opened a seafood stall called “Ball's Fish” in the marketplace near Isaac's home. Ông mở một gian hàng thủy sản được gọi là "Ball Fish" trên thị trường gần nhà của Isaac. Since Isaac is pretty good at repairing things, in return for helping him fix the easily damaged stall equipment, Uncle Ball – who, of course, has many years of experience on the pitch – teaches Isaac how to see into the minds of the opponents. Kể từ khi Isaac là khá tốt ở những điều sửa chữa, lại giúp anh ta sửa chữa các thiết bị gian hàng dễ dàng bị hư hỏng Bác bi, -, tất nhiên, đã có nhiều năm kinh nghiệm trên sân cỏ - dạy Isaac làm thế nào để xem vào tâm trí của các đối thủ.
[ edit ] GGO Footballers [ sửa ] GGO cầu thủ

Myth(潜龙): The next generation of GGO .Myth was built with his own emotions, which enables him to perform at a higher lever in clutch situation. Huyền thoại (潜龙): Huyền thoại thế hệ tiếp theo của GGO được xây dựng với những cảm xúc riêng của mình, cho phép anh ta để thực hiện một đòn bẩy cao hơn trong tình huống ly hợp.

Special Skills: Roaring Flame Strike, Accelerate Dribble, Roaring Flame Scissor Strike, Super Roaring Flame Strike, Ravian Roaring Flame Strike Kĩ năng đặc biệt: Strike ngọn lửa đang bùng nổ, Tăng tốc dribble, ngọn lửa đang bùng nổ Scissor Strike, Super Strike ngọn lửa đang bùng nổ, ngọn lửa đang bùng nổ Ravian Strike

Playing Position: CF/Striker Chơi Chức vụ: CF / Tiền đạo

Number: 11 Số lượng: 11

Controller: Isaac Controller: Isaac

Dynamo(核能): The team captain, Dynamo is a well-rounded midfielder. Dynamo (核能): đội trưởng, Dynamo là một tiền vệ toàn diện. Clam and persevering, his strong leadership skills keep the team together. Nghêu và kiên trì, mạnh mẽ kỹ năng lãnh đạo của ông giữ cho các đội với nhau.

Special Skills: Omni-Directional interception, Omni Directional Dribble Kĩ năng đặc biệt: Omni-Directional đánh chặn, Omni Directional dribble

Playing Position: DMF Chơi Chức vụ: DMF

Number: 10 Số lượng: 10

Controller: Shawn Controller: Shawn

Satellite(流星): Satellite plays at super-fast pace with incredibly accurate passing. Truyền hình vệ tinh (流星): truyền hình vệ tinh chơi ở tốc độ siêu nhanh với đi qua vô cùng chính xác. He loves to use complicated dribbling skills to throw off his opponents. Ngài yêu thương để sử dụng các kỹ năng phức tạp lừa bóng để ném đối thủ của ông.

Special Skills: Gravity Dribble, Gravity Bulldozer Tackle, Satellite Rex, Satellite Dribble, Satellite Orbit Kĩ năng đặc biệt: dribble trọng lực, trọng lực Bulldozer Tackle, truyền hình vệ tinh Rex, vệ tinh dribble, truyền hình vệ tinh Orbit

Playing Position: WF Chơi Chức vụ: WF

Number: 7 Số: 7

Controller: Karl Controller: Karl

Swift(疾电): The “pitch pickpocket”. Swift (疾电): Các "móc túi sân". Swift is known for his great stealing ability. Swift được biết đến với khả năng của mình ăn cắp lớn. Although he often seems unfocused, he has determination and a will of steel. Mặc dù ông thường có vẻ như không tập trung, ông đã quyết tâm và ý chí thép.

Special Skills: Zero Strike, Dashing Dribble, Geo Strike Kĩ năng đặc biệt: Zero Strike, Dashing dribble, Geo Strike

Playing Position: SW Chơi Chức vụ: SW

Number: 18 Số lượng: 18

Controller: Kat Controller: Kat

Titan(铁甲): Despite his size and strength, Titan is very quick on his feet. Titan (铁甲): Mặc dù kích thước và sức mạnh của mình, Titan là rất nhanh trên đôi chân của mình. He has a reputation as a reliable player with superior header skills. Ông đã nổi tiếng là một cầu thủ đáng tin cậy với các kỹ năng tiêu đề cấp trên.

Special Skills: Bulldozer Tackle, Gravity Bulldozer Tackle, Cruiser Tackle Kĩ năng đặc biệt: Bulldozer Tackle, trọng lực Bulldozer Tackle Tackle Cruiser

Playing Position: CB Chơi Chức vụ: CB

Number: 4 Số: 4

Controller: Timmy Controller: Timmy

Shadow(影眼): Shadow's excellent jumping strength, quick reactions and ability to read ball movement by observing his opponents distinguish him as a goalkeeper. Shadow (影眼): sức mạnh nhảy tuyệt vời của bóng, phản ứng nhanh và khả năng đọc phong trào bóng bằng cách quan sát đối thủ của ông phân biệt anh là một thủ môn.

Special Skills: Shadow Save Kĩ năng đặc biệt: Bóng Lưu

Playing Position: GK Chơi Chức vụ: GK

Number: 1(12) Số lượng: 1 (12)

Controller: Shawn Controller: Shawn
[ edit ] Seasons [ sửa ] Seasons
[ edit ] Season 1 (Episodes 1 to 32)
001 The Mysterious Player-Myth Mysterious Thủ-Myth
002 002 Responsibility Trách nhiệm
003 003 Battle in the Arena Trận chiến trong Arena
004 004 Re-Match with Shawn! Lại trận đấu với Shawn!
005 005 The Secret of the Upper Left Corner The Secret của góc trên bên trái
006 006 Who is Team Captain? Đội ngũ thuyền trưởng là ai?
007 007 Illusion Attack Illusion tấn công
008 008 Barefoot's Defeat?! Chân trần của Đánh bại?
009 009 Lost in a Swarm of Bees Bị mất trong một đàn ong
010 010 Hidden Potential Ẩn tiềm năng
011 011 The Armoured Five Armoured Năm
012 012 The Decoy Các Decoy
013 013 The Penalty Instinct Instinct phạt
014 014 The Mad Magician Magician Mad
015 015 Shattering Illusion Đập vỡ Illusion
016 016 The Unexpected Teammate Đồng đội bất ngờ
017 017 Crouching Dragon-First Encounter Ngọa Long-First Encounter
018 018 The Reader on the Field The Reader trên các lĩnh vực
019 019 Roaring Flame Strike VS Roaring Flame Strike! Strike ngọn lửa đang bùng nổ VS Strike ngọn lửa đang bùng nổ!
020 020 Revealing the Angry Demon Tiết lộ các Demon Angry
021 021 The Last Battle Trận chiến cuối cùng
022 022 Shawn's Scoring Machine Máy chấm điểm của Shawn
023 023 Intensity of the Normandy Strategy! Cường độ của Chiến lược Normandy!
024 024 Barefoot 11 Barefoot 11
025 025 The Longest Battle Trận dài nhất
026 026 Forever Partners Mãi mãi Đối tác
027 027 Driving to the Finals Lái xe đến vòng chung kết
028 028 Humans VS Demons Con người VS Demons
029 029 Isaac VS Isaac Isaac VS Isaac
030 030 Never Give Up Barefoot! Never Give Up Barefoot!
031 031 Heaven Football VS Hell Football Thiên đường bóng đá bóng đá Hell VS
032 032 The Ultimate Roaring Flame Strike The Ultimate Strike ngọn lửa đang bùng nổ
[ edit ] Season 2 (Episodes 33 to 52)

033 033 Searching for Coleman Tìm kiếm cho Coleman
034 034 The Mystery of GGO Bí ẩn của GGO
035 035 Ruler of the World Người cai trị của thế giới
036 036 Swift's Exit Swift của Exit
037 037 Coleman's Game Plan Kế hoạch trò chơi của Coleman
038 038 The Indestructible Pre-attack Simulation Mô phỏng trước khi tấn công bị phá hủy
039 039 Trapping Titan and Satellite Bẫy Titan và truyền hình vệ tinh
040 040 The Argentina Stings Argentina đốt
041 041 Scoring with Style Ghi điểm với phong cách
042 042 Goodbye New Swift! Tạm biệt New Swift! Goodbye Shawn! Tạm biệt Shawn
043 043 The Sixth Man Người đàn ông thứ sáu
044 044 Falcon Airborne Strike Falcon Dù Strike
045 045 Lack of Confidence Thiếu tự tin
046 046 The Battle of Trust The Battle of Trust
047 047 The Asia Qualifying Tournament Conspiracy Châu Á Qualifying Tournament Conspiracy
048 048 The Mask of The Sanya Kingdom Mặt nạ của Vương quốc Sanya
049 049 The Ghost of Shura Đức của Shura
050 050 Reunited Đoàn tụ
051 051 The Ultimate Roaring Flame Strike The Ultimate Strike ngọn lửa đang bùng nổ
052 052 Red Flames Red Flames

Nhạc Phim đây

Tài sản của Shinoa Hiiragi

Tài sản
Tài sản:
Phim hay tháng 6: Huyền thoại sân cỏ GGO

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Gakuen Alice Family :: Công Viên GAF :: Cuộc Sống Quanh Ta :: Tin Tức-Sự Kiện-